Tuesday, July 12, 2011

KERTAS KERJA DR. ABU DARI UNIVERSITI MALAYA


Portfolio sebagai Bahan Penaksiran dalam Seni Visual


Terdapat enam aspek pengetahuan yang boleh dikaitkan dengan disiplin pendidikan seni visual. Dari segi strategi penilaian, kesemua aspek ini sebenarnya dirumus berasaskan kepada tiga domain tingkah laku yang biasa dikenali dengan : kognitif, psikomotor, dan afektif.

Aspek yang dimaksudkah ialah:

 1. Pengetahuan tentang kandungan disiplin/bidang (content areas)
  – termasuklah fakta, idea dan generalisasi yang berkait dengan disiplin tersebut.
 2. Pengetahuan tentang kemahiran dan proses yang integral kepada bidang – dikenali juga sebagai pengetahuan prosedur (procedural knowledge).
 3. Pengetahuan tentang mengapa prosedur dan proses digunakan dan dalam keadaan yang bagaimana – sering disebut sebagai pengetahuan syarat dan peraturan (conditional knowledge)

 4. kemahiran metakognitif (metacognitive skills)
 5. Pengetahuan yang berkait dengan kemahiran motor, seperti bagaimana memanipulasi alat dan bahan dalam proses penghasilan
 6. Pengetahuan terhadap sikap – ini termasuklah maklumat tentang sifat dan ciri, disposisi, motivasi, minat, nilai, kecenderungan, atau keadaan emosi pribadi dan tabiat pemikiran.


Dalam konteks penaksiran untuk penghasilan seni, strategi penilaian adalah lebih sesuai dibuat berasaskan kepada performance. Ini adalah kerana asas performance dianggap
lebih autentik berbanding dengan penaksiran berbentuk standard atau formal, terutamanya apabila sasaran adalah tertumpu kepada mengukur proses dan pembabitan.

Secara amalannya, bahan yang digunakan dalam strategi penaksiran berasaskan performance melibatkan antaranya:

 • Portfolio
 • Jurnal, diari, atau log
 • Integrated performances
 • Perbincangan kumpulan
 • Pameran
 • Rakaman audio dan video
 • Komputer


Walau bagaimana pun, bagi maksud perbincangan dalam kertas kerja ini, bahan yang
disentuh adalah portfolio sahaja memandangkan cirinya yang agak komprehensif dan selaras dengan keperluan format dalam penilaian di peringkat STPM.


Apakah portfolio?
Portfolio adalah satu koleksi yang berguna kepada kerja pelajar bagi mempamerkan pembabitan usaha, kemajuan dan pencapaian pelajar dalam sesuatu projek atau bidang penglibatan. Jadi, koleksi tersebut haruslah menampilkan bahan bukti seperti berikut:
 • Penglibatan pelajar tentang sesuatu tugasan atau projek yang dipilih
 • Kriteria bagi pemilihan
 • Kriteria bagi asas penilaian
 • Bukti penilaian kendiri atau refleksi pelajar
Secara ringkasnya, sebuah portfolio itu mestilah menunjukkan koleksi kerja terpilih pelajar yang melambangkan usahanya yang terbaik, sampel hasil kerja yang menampakkan matlamat untuk penilaian, dan dokumen tentang fasa pembentukan dan perkembangan tugasan atau projek yang terlibat.

Apakah ciri- ciri portfolio yang berkesan?
Penaksiran portfolio adalah satu proses yang pelbagai dimensi dengan ciri- ciri berikut:
 • Proses yang berterusan melibatkan bentuk penilaian formatif dan sumatif bagi memantau kemajuan pelajar dalam mencapai sesuatu matlamat yang tertentu.
 • Proses yang pelbagai dimensi, termasuk cara pelajar menunjukkan hasil berbagai bentuk dan proses yang menggambarkan aspek pembelajaran pelajar yang berbagai
 • Proses yang menyediakan refleksi yang kolaboratif bagi pelajar untuk membuat refleksi tentang proses pemikiran mereka dan introspektif metakognitif semasa mereka memantau daya pemahaman mereka, dan menggambarkan pendekatan terhadap sesuatu kaedah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, juga memerhati kefahaman dan kemahiran mereka yang timbul

Apakah fasa dalam enyediaan portfolio?
Sebagai satu rangka kerja, portfolio disediakan melalui fasa-fasa berikut, iaitu:

Fasa Satu:
Pengurusan dan perancangan.
Fasa ini adalah peringkat permulaan dalam penyediaan sesebuan portfolio di mana pelajar membuat keputusan tentang penglibatan yang akan dibuat. Pada peringkat ini, pelajar meneliti secara dekat tentang soalan dan permasalahan bagi memahami matlamat dan tujuan portfolio serta statusnya sebagai satu cara memantau dan menilai kemajuannya sendiri. Sebagai panduan, soalan utama yang perlu difikirkan dalam proses penentuan atau membuat keputusan tersebut adalah:
 • Bagaimanakah saya merancang masa dalam usaha menyediakan bahan dan penyiapan tugas yang boleh menggambarkan apa yang saya belajar?
 • Bagaimanakah saya menyusun dan mempersembahkan item, bahan, dll, yang akan dikutip dan dihimpun
 • Bagaimanakah portfolio perlu disediakan?

Fasa Dua:
Koleksi
Pada peringkat ini, proses melibatkan penghimpunan artifak dan hasil yang berfaedah bagi melambangkan pengalaman dan matlamat pembelajaran pelajar. Oleh itu pelajar perlu mengambil kira keputusan yang boleh menampakkan persoalan konteks dan kandungan portfolio berdasarkan hasrat dan tujuan yang telah dikenal pasti. Ini bererti bahawa bahan koleksi yang dibuat mengandungi pemilihan tentang beberapa hal, iaitu:
 • hal benda (subject matter)
 • proses pembelajaran
 • projek, tema dan dll. yang berkaitan
Yang penting ialah semua pemilihan bagi bahan koleksi ini mestilah menggambarkan kriteria dan standard penilaian yang telah ditentukan.

Fasa Tiga:
Refleksi
Di mana mungkin, portfolio mesti menampakkan bukti tentang adanya unsur refleksi metakognitif pelajar mengenai proses pembelajarannya dan pemantauan tentang pemahaman terhadap pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Refleksi ini boleh dibuat dalam bentuk log, diari, journal yang dapat menyatakan pengalaman , proses pemikiran, dan tabiat pemikiran yang pelajar alami dan bentuk sepanjang penglibatan dalam projek yang berkenaan. Selain, itu portfolio juga perlu mengandungi bahan-bahan lain yang sesuai yang dapat menyatakan produk, proses dan pemikiran

Ciri dan Kandungan Penting Sesebuah Portfolio

Aspek utama bagi portfolio yang baik adalah unsur kedalaman, tanpa mengira jumlah masa yang digunakan. Sebagai bahan penilaian mengikut penaksiran berasaskan performance, sesuatu portfolio itu mestilah:
 • Menyatakan matlamat sesuatu kerja, projek atau tugasan
 • Mendedahkan bukti tentang pembelajaran dalam dalam enam aspek pengetahuan yang disebut di atas – kandungan, proses (langkah-langkah), syarat & peraturan, metakognisi, kemahiran motor, dan sikap pemikiran
 • Menyatakan secara lengkap hubugan antara sesuatu matlamat dengan unit pengajian sesuatu bidang.
 • Menunjukkan carta/ indikator kemajuan (proses)
 • Menunjukkan kejayaan yang signifikan. Hasil yang terbaik dijelaskan dengan nota dan huraian
 • Menyebut dan menyatakan kesukaran pembelajaran
 • Mencatitkan keistimewaan sesuatu hasil
 • Menyatakan proses pemilihan, refleksi, dan justifikasi
 • Menunjukkan maklumat didaktik (iaitu bahan bercatat oleh pelajar dan juga guru dengan tarikh yang berkait dengan bukti penyediaan, dan penyempurnaan tugasan, tujuan dan sebab, dsb.
 • Refleksi tahap keakuran kepada standard perfomance


Kandungan Untuk Senarai Semak dalam Penyediaan Portfolio

Berikut adalah perkara yang boleh dijadikan bahan dalam senarai semak untuk proses menyediakan sebuah portfolio.
 1. Bahan-bahan:
 • Catatan (surat) pengenalan kepada portfolio, kenyataan sebab dan tujuan penyediaan.
 • Catatan (surat) ringkasan yang menceritakan isi utama serta penjelasan pelajar tentang kesan mod pemikiran yang berkait dengan isu, sejarah idea dalam bidang yang terlibat.
 • Jadual Kandungan atau kenyataan tentang cara penyusunan isi portfolio
 • Bahan dan catatan tentang cara penyelesaian pelajar mengenai tugasan yang diberi:
  • Nota tentang pendapat pelajar mengenai masalah, interpretasi dan kesan
  • Idea dan sumbang saran terhadap penyelesaian masalah
  • Bahan hasil penyelidikan dan sumber yang membantu pelajar menyelesaikan masalah atau mendapatkan panduan bagi meneruskan tugasan atau projek
  • Sketsa, lakaran kajian, draf yang membantu pelajar dalam proses menyelesaikan masalah
 • Sampel penyudah bagi tugasan dan bahan-bahan, termasuklah:
  • Contoh hasil atau bukti visual yang berkaitan
  • Kenyataan penilaian kendiri tentang proses yang pelajar alami dalam kerja penghasilan
  • Catitan ringkas mengenai hujah yang menyokong penilaian pelajar tentang portfolio. Hujah tersebut mestilah mengambil kira situasi dan aspek pengetahuan yang disebutkan di atas yang disediakan dalam butiran yang jelas tentang alasan, jangkaan dan cabaran


RujukanBettie, D. Kay. (1997). Assessment in art education. Worcester, MA: Davis Publication
Paulson, F.L. Paulson, P.R. and Meyer, CA. (1991, February). "What Makes a Portfolio a Portfolio?" Educational Leadership, pp. 60-63.

No comments:

Post a Comment